Τα Ελευσίνια μυστήρια

Μελέτη αρχαιολογική και φιλολογική.Πρωτοεκδόθηκε το 1896.

Τύπος προϊόντος:

simple

Συγγραφείς:

Ν.Φωτιάδης

Εκδόσεις:

Εκάτη

Διαθεσιμότητα:

Άμεσα διαθέσιμο

Έτος έκδοσης:

2000
Κατηγορία:

Περιγραφή

Οι αναγνώσοντες την μελέτην ταύτην θα παρατηρήσωσι βεβαίως ότι εξ όλων των συστημάτων, διά των οποίων οι νεώτεροι σοφοί ζητούσι να εξηγήσωσι τους μύθους της των εθνικών μυθολογίας, παρεδεξάμην εκείνο, όπερ φαίνεται συμφωνότερον προς τας εθνικάς ημών παραδόσεις και προς τας δοξασίας των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων και μάλιστα του θείου Πλάτωνος, το σύστημα δηλονότι, της δι’ αλληγοριών εξηγήσεως των μύθων. Η συγκριτική μυθολογία έχει μεν πολλά τα αναμφισβήτητα, αλλά και πλείστα τα σκοτεινά και αμφίβολα και ημαρτημένα, πολλάς αντιφάσεις και ουκ ολίγας παρακεκινδυνευμένας γνώμας, πολλάς παρέχοντας αφορμάς συζητήσεων και ερίδων εις τους ινδικολόγους σοφούς. Ημείς προτιμώμεν να πλανηθώμεν μάλλον μετά του Πλάτωνος, οδηγούντος ημάς προς την θεοσέβειαν και την ευαγγελικήν ηθικήν ή ν’ ακολουθήσωμεν αμφισβητησίμους γνώμας, δυναμένας άνευ πρακτικής ωφελείας να οδηγήσωσιν ημάς εις συμπεράσματα ενάντια των εθνικών και ιερών ημών πεποιθήσεων και παραδόσεων και αλλότρια του σκοπού της παρούσης μελέτης.
(από την έκδοση)

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Α: Περί των Μυστηρίων εν γένει και ιδίως περί των Ελευσινίων
Β: Αιτία και σκοπός της ιδρύσεως των Ελευσινίων Μυστηρίων
Γ: Εις τι συνίστατο η αξία των Ελευσινίων Μυστηρίων
Δ: Η τελετή της μυήσεως
Ε: Περί του αν ήναι δυνατή η συνύπαρξις δύο αντιθέτων θρησκευμάτων
Συμπέρασμα

Σελίδες 80
ISBN 960-7437-68-3